KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

AKVATERA LT, UAB (toliau tekste – Organizacija) pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą, korupciją, prekybos poveikiu apraiškas bei interesų konfliktus. Siekiame atviros konkurencijos ir etiškų prekybos sąlygų, laikomės šalių, kuriose vykdome savo veiklą, teisės sistemų normų.

 

Pagrindinės korupcijos prevencijos politikos (toliau tekste – KPP) nuostatos:

 

Organizacija netoleruoja bet kokių kyšininkavimo ar korupcijos apraiškų.

 

Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos. Tai – veiksmai arba neveikimas, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą.

 

Kyšis – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.

 

Organizacijos darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis. Taip pat draudžiama teikti finansines priemones kitoms šalims tokiu būdu, kad tai galėtų būti laikoma aplaidžiu korupcijos finansavimu. Turėtų būti imtasi reikiamų ir tinkamų atsargumo priemonių tam, kad tretiesiems asmenims sumokėti pinigai nebūtų naudojami korupcijai.

 

KPP taikoma visiems Organizacijos darbuotojams (įskaitant pagal darbo sutartis samdomus asmenis, pasitelktus konsultantus, tarpininkus ir kitus asmenis, veikiančius Organizacijos vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo).

 

Organizacija priima ir teikia tik tokias verslo dovanas ir svetingumą, kurie neperžengia įprasto verslo santykių ir skaidrumo standartų. Organizacija netoleruoja jokių dovanų, mokėjimų ar svetingumo, kuriais skatinama arba atlyginama už sprendimą ar tokiu būdu yra siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio vertinimo bet kokiose su Organizacija susijusiose veiklose.

 

Kvietimus į nemokamus renginius, maitinimą ir pramogas Organizacija priima tik jei tam yra svarbių verslo priežasčių. Kelionės, apgyvendinimas ir kitos išlaidos, susijusios su tokių nemokamų paslaugų teikimu, visada yra apmokamos Organizacijs. Organizacijoje gali būti nustatomos dovanų priėmimo taisyklės.

 

Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Organizacijos interesais. Organizacija tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesieks asmeninės naudos.

 

Organizacijos darbuotojai gali priimti arba teikti oficialias verslo dovanas (pvz. suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti arba priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz. dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos ar demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Organizacijos teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui bei Organizacijos įvaizdžio stiprinimui.

 

Visais atvejais darbuotojai, teikdami ar priimdami verslo dovanas bei kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.

 

Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.

 

Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Organizacijos darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.

 

Organizacija reikalauja, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant lėšas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.

 

Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Organizacija darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.

 

Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, partneriais ar tiekėjais, yra imamasi reikiamų ir tinkamų atsargumo priemonių. Konkretūs probleminiai atvejai yra tiriami ir imamasi būtinų atsargumo priemonių ir veiksmų, siekiant pašalinti arba sumažinti riziką, kylančią dėl kyšininkavimo ir korupcijos, susijusios su trečiosiomis šalimis.

 

Kiekvienas Organizacijos darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už KPP nuostatų laikymąsi.

 

Kasdienis KPP įtvirtinimas yra Organizacijos vadovo atsakomybės dalis. Organizacijos vadovas atsako už tai, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.

 

Organizacijos darbuotojai yra skatinami išsakyti problemas. Bet kuris Organizacijos darbuotojas, kuris įtaria šios politikos pažeidimus, turi apie juos informuoti AKVATERA LT, UAB direktorių. Visiems pranešantiems asmenims Organizacija aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.

 

Bet kokie veiksmai ar elgesys, kurie gali būti vertinami kaip korupcija ar kyšininkavimas, turi būti nedelsiant ištaisyti.