VERSLO ETIKOS KODEKSAS

ĮŽANGA

AKVATERA LT, UAB moderni, specializuota gyvūnų augintinių maisto gamykla, sėkmingai dirbanti nuo 2004 m. Gamyklos įrengimai yra vieni moderniausių Rytų Europoje. Nuo pat veiklos pradžios gamykla investavo ne tik į modernias technologijas, bet ir į darbuotojų kvalifikaciją. Gaminamų produktų receptūros kuriamos remiantis naujausiais tyrimais, pagrįstais gyvūnų mitybos reikalavimais ir pasauliniais standartais. Platų gaminių asortimentą su originaliais ir užsakovų prekiniais ženklais AKVATERA LT, UAB  tiekia stambiausiems Lietuvos prekybos tinklams, zoo prekių parduotuvėms, eksportuoja į 50 skirtingų pasaulio šalių.

 

Mes, AKVATERA LT, UAB (toliau – Organizacija), siekiame kurti naudą mūsų klientams, darbuotojams, visuomenei, akcininkams bei esame atsakingi už savo veiksmus, turinčius įtakos mus supančiai aplinkai, tad visose veiklos srityse privalome būti sąžiningi, etiški, laikytis galiojančių įstatymų.

 

Mūsų įmonės atsakingos veiklos kryptis apibrėžia Verslo etikos kodeksas, kuriame atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir laikomės elgesio standartų bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valstybinėmis organizacijomis ir  institucijomis bei visuomene. Visose rinkose ir šalyse, kuriose veikiame, mes stengiamės plėtoti savo veiklą sąžiningai ir skaidriai, laikytis aukštų verslo etikos standartų.

 

Iš savo darbuotojų tikimės, kad atlikdami kasdienius veiksmus ir priimdami kasdienius sprendimus vadovausis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, įmonės vertybėmis bei padės jas puoselėti. Šiame kodekse pateikta dalis etiško elgesio principų, todėl atsidūrus situacijoje, kuri nėra aprašyta tikimės, kad darbuotojai gebės tinkamai pasirinkti ir pritaikyti pateiktas rekomendacijas, taip pat kreipsis patarimo į tiesioginį vadovą.

 

KAM TAIKOMAS KODEKSAS?

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems Organizacijos darbuotojams, partneriams, tiekėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, su kuriais bendradarbiaujame. Mes turime užtikrinti nuolatinį gebėjimą prisitaikyti prie naujų darbo metodų ir elgesio taisyklių, siekiame užtikrinti sąžiningumą, skaidrumą ir atsakomybę, taigi šie principai – tai mūsų verslo santykių pagrindas.

 

TIKSLAS

Nustatyti Organizacijos verslo etikos bendrąsias nuostatas ir principus, bei pagrindines jų įgyvendinimo, galimų interesų konfliktų sprendimo gaires. Ugdyti darbuotojų atsakomybę už savo veiksmus. Informuoti ir šviesti etikos ir elgesio verslo aplinkoje susijusiais klausimais, kad apsaugotume darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir neetiško elgesio. Tam apibrėžiame netoleruotinos elgsenos atvejus.

 

KODEKSO LAIKYMOSI UŽTIKRINIMAS

Organizacijai įvairiais klausimais kasdien tenka palaikyti ryšius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: klientais, darbuotojais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, vyriausybinėmis ir reguliavimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat su vietos bendruomenėmis. Todėl taikome itin aukštus verslo etikos standartus. Esame visapusiškai įsipareigoję suinteresuotiems asmenims užtikrinti kokybę, paslaugas, etiką ir sąžiningus sandorius su kitais Organizacijos viduje ir už jos ribų bei laikytis visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. AKVATERA LT, UAB užtikrina informacijos teikimo kanalus, kuriais naudodamiesi darbuotojai, klientai, verslo partneriai, tiekėjai ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų pranešti apie elgesį, pažeidžiantį Verslo etikos kodekse įtvirtintus principus.

 

VERSLO ETIKA

Savo veiklą Organizacija vykdo sąžiningai, etiškai ir laikydamasi visų teisės aktų. Gerbiame žmogaus teises ir pasisakome už sveikas darbo sąlygas, netoleruojame korupcijos. Geri ir dalykiški santykiai svarbūs formuojant gerą Organizacijos reputaciją, todėl esame atviri visuomenei bei pilietiški.

 

SĄŽININGAS ELGESYS SU DARBUOTOJAIS

Siekiame būti patrauklus darbdavys dabartiniams ir būsimiems darbuotojams, gebantis pritraukti, ugdyti, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus, gabius ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje. Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai ir teisingai.

Darbuotojus atsirenkame pagal jų kompetenciją, profesionalumą ir vertybes, pagal tai nustatome ir atsakomybės ribas, formuojame užduotis.

Siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių savybių, o darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir vertybinę elgseną. Vadovai turi mandagiai bendrauti su pavaldiniais, aiškiai ir suprantamai duoti jiems nurodymus.

Darbuotojai skatinami palaikyti organizacijoje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis, būti mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi.

Darbuotojai privalo kiek įmanydami apriboti organizacijos išlaidas, kad turimi ištekliai būtų panaudoti racionaliausiai.

Stengiamės kurti ir nuolat tobulinti saugią ir sveiką darbo aplinką, sudaryti lygias galimybes tapti AKVATERA LT, UAB komandos nariais, tobulėti kaip profesionalams, siekti gerų darbo rezultatų ir nuolat dalyvauti įgyvendinant bendrus tikslus.

Esame tikri, kad darbuotojai yra didžiausia Organizacijos vertė, kuriančioji jėga, kuri varo mus į priekį.

Kiekvienas darbuotojas turi puikiai suprasti savo vaidmenį Organizacijos veikloje. Už darbą atsiskaitoma sąžiningai ir skaidriai.

Su darbuotojais išsiskiriame garbingai.

Ne darbo metu darbuotojams rekomenduojama elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas.

 

LYGIATEISIŠKUMAS

Mums pagarba yra asmeninių ir verslo santykių pagrindas. Mūsų tikslas – suburti komandą, kurioje vienodai gerai jaustųsi ir dirbtų įvairių tautybių, kultūrų, rasių, religijų, politinių pažiūrų, materialinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, seksualinės orientacijos, šeiminės padėties, lyties, išvaizdos, fizinių ir intelektinių gebėjimų žmonės.

Netoleruojame jokios diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo ar įžeidinėjimų dėl darbuotojų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, religinių ir politinių įsitikinimų ar kitokių asmeninių savybių. Visi darbuotojai turi vienodas sąlygas Organizacijoje dirbti ir tobulėti, o jų darbas vertinamas pagal rezultatus.

Nepritariame vaikų ar prievartinio darbo naudojimui.

 

SVEIKATA IR SAUGUMAS

Stengiamės suteikti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei jas nuolat gerinti, užtikriname darbo procesų saugumą, atsižvelgiame į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendiname prevencines priemones. AKVATERA LT, UAB darbo aplinkoje galioja jai taikomos saugos taisyklės, kurias nustato įstatymai ir vidiniai įmonės teisės aktai.

Kiekvienas darbuotojas prieš pradėdamas darbą Organizacijai yra detaliai supažindinamas su darbo saugumo taisyklėmis. Darbuotojus skatiname reguliariai šias žinias atnaujinti.

Dirbame srityje, kurioje darbuotojų saugumas turi itin didelę reikšmę, tad griežtai laikomės nustatytų darbo saugos reikalavimų, nuolat tobuliname darbo aplinką, vykdome prevencines priemones, siekdami iki minimumo sumažinti darbuotojų sveikatą ar saugumą neigiamai paveikti galinčių veiksnių.

Kiekvienas darbuotojas turi informuoti vadovybę, jei kurioje nors srityje mato grėsmę saugumui, pasiūlyti darbo aplinkos tobulinimo būdų.

 

DARBUOTOJŲ PRIVATUMAS

Gerbiame darbuotojų privatumą. Darbuotojų asmeninius duomenis renkame, saugome ir naudojame laikydamiesi teisės aktų.

Svarbu užtikrinti organizacijos konfidencialios informacijos apsaugą. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus bei tiekėjus. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo tai išsiaiškinti.

Laikydamasi įstatymų, Organizacija gali peržiūrėti, reguliariai tikrinti ir saugoti visus duomenis, informaciją ir susirašinėjimą, vykdyti stebėseną darbuotojo darbo vietoje ir kitose organizacijos erdvėse bei darbuotojo naudojimosi organizacijos suteiktomis komunikacijos priemonėmis.

Organizacija nesikiša į asmeninį darbuotojų gyvenimą, tačiau kasdienėje asmeninėje veikloje darbuotojai privalo negadinti darbdavio reputacijos ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie gali sukelti verslo partnerių, klientų ar visuomenės nepasitenkinimą ar nepasitikėjimą.

 

ALKOHOLIS IR KITOS PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS

Siekiame užtikrinti darbuotojų saugumą ir atliekamo darbo kokybę, bei sveiką aplinką darbuotojams, partneriams ir klientams. Darbuotojams draudžiame darbe vartoti alkoholį, nelegalias narkotines medžiagas, būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar netinkamo vaistų vartojimo.

Šio etikos principo nesilaikantys darbuotojai yra įspėjami ir gali būti atleidžiami.

 

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

Pradėdamas dirbti Organizacijoje kiekvienas darbuotojas turi informuoti, ar neužsiima ir neketina užsiimti veikla, kuri gali kelti interesų konfliktą. Stengiamės, kad darbuotojai atvirai ir sąžiningai reikštų savo interesus. Darbuotojai turi vengti veiklos, kuri yra priešinga AKVATERA LT, UAB teisėtiems interesams ar kelia abejonių dėl darbuotojo lojalumo. Darbuotojas turi pranešti savo vadovui, jeigu jis ketina įsidarbinti, verstis kita profesine veikla, tapti valdymo organų nariu ar dalyvauti kitoje aktyvioje ne įmonės veikloje, pasitikslinti, ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.

Darbuotojai turi elgtis sąžiningai, atsakingai, nesavanaudiškai ir vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktai. Darbuotojai neturėtų turėti tiesioginio pavaldumo dirbdami su šeimos nariais, giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais darbuotoją sieja artimas asmeninis ryšys. Darbuotojas neturėtų darbe priimti sprendimų, kurie gali tiesiogiai daryti įtaką minėtų asmenų padėčiai.

 

PRAMOGOS, DOVANOS IR KYŠININKAVIMAS

Mes laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių. Mums nepriimtina, kad kokiomis nors aplinkybėmis AKVATERA LT, UAB būtų susijusi neskaidriais ryšiais su verslo ar valdžios institucijomis ar kraštutine jų forma – kyšininkavimu. Kyšis gali būti finansinė ar kitokio pobūdžio vertingo atlygio teikimas ar gavimas, todėl dovanos ir pramogos tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomos kyšiais.

Darbuotojai negali priimti ar duoti dovanų, siūlyti ar priimti pramogų, bei kitos asmeninės naudos, kuri kokiu nors būdu galėtų įtakoti jų veiklą, susijusią su Organizacijos veikla. Svetingumo ir verslo ryšių palaikymo dovanomis negali būti laikomas pinigų, paskolų, paramos, kelionių, darbo pasiūlymų, kompensacijų, nuolaidų prekių, paslaugų ar bet kokio kito vertingo atlygio teikimas ar gavimas.

Tiesioginis ar netiesioginis kyšio siūlymas, žadėjimas ar priėmimas yra netoleruotinas. Apie bet kokius tokio pobūdžio veiksmus turi būti nedelsiant pranešta tiesioginiam vadovui arba organizacijos vadovybei.

 

AKVATERA LT, UAB TURTAS

Naudojame įmonės turtą: priemones, medžiagas, laiką ir kitus išteklius, tik siekdami įmonės verslo interesų. Tais atvejais, kai darbuotojams leidžiama pasinaudoti organizacijos turtu asmeniniais tikslais, darbuotojai privalo užtikrinti, kad darbuotojo veikla neprieštarautų teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeistų organizacijos verslo interesų ir neeikvotų organizacijos išteklių.

Nuolat ieškome efektyvių sprendimų, siekdami optimizuoti lėšų panaudojimą.

 

TECHNOLOGIJOS

Naudojame tik teisėtai ir legaliai įsigytą programinę, gamybinę įrangą. Kompiuterių sistemos ir įranga yra skirtos naudoti tiesiogiai su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojams neleidžiama iš interneto atsiųsti neteisėtą ar netinkamo turinio medžiagą arba programas ar saugoti jas darbuotojams skirtuose kompiuteriuose ir kitose įmonės laikmenose.

 

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Organizacijoje kaupiama ir saugoma konfidenciali informacija apie veiklą (procesus, produktus, etc.), apie darbuotojus, klientus ir verslo partnerius. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra saugoti tokią konfidencialią informaciją nuo atskleidimo.

Darbuotojai gali dalytis šia nevieša informacija tik su tais bendradarbiais, kuriems būtina žinoti tą informaciją darbo tikslais. Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant organizacijos veiklą arba privaloma pagal galiojančius teisės aktus užtikrinant, kad informacijos gavėjai užtikrins konfidencialumą. Visų dirbančiųjų, klientų, verslo partnerių asmens duomenys renkami, kaupiami, naudojami ir saugomi griežtai laikantis teisės aktų.

Pareiga saugoti konfidencialią ir neviešą informaciją darbuotojams išlieka ir nutraukus darbo santykius su Organizacija.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Organizacija gerbia savo darbuotojų, klientų, partnerių ir kitų asmenų, kurių duomenis tvarko privatumą ir Organizacijoje įgyvendina technines ir organizacines apsaugos priemones tam, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir ne daugiau nei tai būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Organizacija, vykdydama savo veiklą, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatų.

 

VERSLO IR FINANSINIAI DOKUMENTAI

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad visi mūsų verslo ir finansiniai dokumentai būtų tikslūs. Visi mūsų Grupės dokumentai yra ruošiami laikantis teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant į gerąją verslo praktiką.

Verslo ir finansinių dokumentų tikslumas ir išsamumas yra kiekvieno darbuotojo, o ne tik apskaitos ir analitikos skyrių darbuotojų atsakomybė. Organizacijos darbuotojams griežtai draudžiama klastoti dokumentus, iškreipti ar slėpti tikrąjį sandorių ar operacijų pobūdį. Darbuotojai turi užtikrinti, kad visos išorinėms institucijoms teikiamos ataskaitos būtų teisingos, tikslios, pateiktos laiku.

Dokumentai yra dalis Organizacijos turto, tad kiekvienas darbuotojas su jais turi elgtis taip pat atsakingai kaip ir su visomis kitomis darbo priemonėmis.

 

SĄŽININGAS ELGESYS VISUOMENĖJE

Mūsų tikslas – užtikrinti tvarią, ilgalaikę ir sėkmingą veiklą derinant akcininkų, Organizacijos, darbuotojų, klientų, verslo partnerių ir visuomenės interesus. Geri ir dalykiški santykiai su šiomis organizacijoms bei asmenimis mums labai svarbūs formuojant Organizacijos reputaciją ir palaikant sklandų tikslų įgyvendinimą. Mūsų ryšiai ir bendravimas turi būti profesionalūs, skaidrūs, neviršyti nustatyto konfidencialumo.

 

SANTYKIAI SU KLIENTAIS

Santykiai su klientais mums yra pats svarbiausias dalykas, mūsų tikslas – būti pirmu pasirinkimu mūsų klientams. Dirbame ir stengiamės būtent dėl jų, todėl su klientais siekiame palaikyti nepriekaištingus profesionalius ryšius. Tai reiškia, kad dirbame tam, kad patenkintume savo klientų poreikius ir lūkesčius, esami sąžiningi savo klientams. Laukiame atsiliepimų ir įvertinimo iš savo klientų. Atsižvelgiame į jų pastabas ir greitai reaguojame.

 

SANTYKIAI SU VERSLO PARTNERIAIS

Nuolat plečiame partnerių ratą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Stengiamės santykius stiprinti. Pirmenybę teikiame tvariam, ilgalaikiam bendradarbiavimui. Taip pat tiems partneriams, kurių verslo etikos supratimas nesikerta su mūsų principais. Mūsų tikslas – su verslo partneriais kurti konstruktyvius ir abipusiai naudingus ryšius. Todėl bendraujame dalykiškai, laikydamiesi verslo etikos, nepamiršdami savo tikslų. Veikiame pasitikėjimo ir susitarimų pagrindu. Iš verslo partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje.

Verslo partneriai neturėtų siūlyti mūsų darbuotojams dovanų ar kitokios naudos, kuri gali daryti įtaką mūsų darbuotojų objektyvumui verslo partnerių atžvilgiu.

Saugome verslo partnerių patikėtą konfidencialią informaciją ir naudojame ją tik tiek, kiek yra sutarta su verslo partneriu arba nustatyta įstatymuose.

 

SANTYKIAI SU KONKURENTAIS

Gerbiame visas mūsų verslu suinteresuotas šalis, įskaitant ir konkurentus. Su jais palaikome tokius ryšius, kokius norėtume, kad jie palaikytų su mumis.

Suvokiame, kad konkurencija yra vienas labiausiai verslo efektyvumą skatinančių veiksnių. Savo konkurentų pažinimas – svarbi mūsų veiklos dalis, užtikrinanti mūsų konkurencingumą rinkoje. Apie konkurentus ir jų veiklą renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis ir etiškomis priemonėmis.

Nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis. Veikiame konkurencingose rinkose, todėl nuolat konkuruojame, laikydamiesi konkurenciją ir rinkos sąžiningą veikimą reglamentuojančių teisės aktų ir įstatymų.

 

SANTYKIAI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR VALDŽIOS ATSTOVAIS

Visuomet laikomės įstatymų ir valdžios institucijoms teikiame visą reikalingą informaciją, reaguojame į pastabas. Bendraudami su valstybės institucijų ir valdžios atstovais taikome itin griežtus ir aukštus skaidrumo standartus. Stengiamės palaikyti gerus ryšius su šalių, į kurias eksportuojame produkciją, valstybinėmis priežiūros institucijomis.

 

KYŠININKAVIMAS

Netoleruojame kyšių ar bet kokios kitos formos netinkamų naudos siūlymo ar priėmimo arba bet kokio vertingo atlygio ar bet kokios naudos tiesioginio ar netiesioginio davimo ar siūlymo.

 

SANTYKIAI SU BENDRUOMENE

Būdami šalia gyventojų kaip produktų gamintojai ir tiekėjai, kartu esame ir bendruomenių dalis. Stengiamės puoselėti gerą kaimynystę, būti patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Vykdydami verslo plėtrą bendradarbiaujame su visuomene, siekiame palaikyti dialogą bei atsižvelgti į pastabas.

 

APLINKOS TAUSOJIMAS

Jaučiame atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą. Pagrindinis mūsų tikslas yra minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai. Mes nuolat tobuliname savo produkcijos pakuotes ieškodami aplinkai mažiausiai kenkiančių medžiagų ir technologijų. Savo kasdienę veiklą vykdome laikydamasi visų aplinkosaugos įstatymų reikalavimų, turime visus reikiamus leidimus veiklai vykdyti.

 

PARAMA

Parama ir labdara teikiamos mūsų socialiai atsakingos veiklos ribose.
Remiame tuos projektus, kurie atitinka mūsų etikos standartus, vertybes, prioritetus. Neremiame projektų, kurie susiję su socialinės atskirties didinimu ir diskriminacija, politinėmis iniciatyvomis ir religinių įsitikinimų propagavimu.

 

POLITINĖ VEIKLA

Nedalyvaujame politikoje. Nekomentuojame politikos įvykių ir nedarome jokių politinių pareiškimų. AKVATERA LT, UAB darbuotojai negali organizacijos vardu teikti tiesioginės arba netiesioginės politinės paramos ar finansavimo politinėms partijoms.
Gerbiame savo darbuotojų politines pažiūras ir neribojame jų asmeninės politinės veiklos. Mūsų darbuotojai negali naudotis AKVATERA LT, UAB reputacija ar ištekliais, įskaitant darbo laiką, savo politinės veiklos ar politinių interesų tikslais.

 

SANTYKIAI SU AKCININKAIS

Skaidriai ir nuolatos bendraujame su akcininkais ir teikiame jiems informaciją apie Organizacijos finansinę būklę, informuojame apie svarbiausius pokyčius mūsų veikloje, kurie gali daryti įtaką jų turimai akcijų vertei, visada atsižvelgiame į jų lūkesčius, atsakome į kylančius klausimus. Pranešame tik tikrovę atitinkančius duomenis ir pateikiame mūsų žiniomis pagrįstą informaciją. Stengiamės dirbti pelningai, kartu plėtodami tvaresnį verslą.